محصولات

چسب های برچسب زدن بطری آبجو

 • چسب کازئین TY-1300A

  چسب کازئین TY-1300A

  نام محصول: چسب کازئین

  نوع محصول: TY-1300A

  کاربرد: برچسب زدن بطری آبجو

  مواد شیمیایی: کازئین، نشاسته، افزودنی و غیره.

  مواد خطرناک: ندارد

 • چسب کازئین TY-1300BR

  چسب کازئین TY-1300BR

  نام محصول: چسب کازئین

  نوع محصول: TY-1300BR

  کاربرد: برچسب زدن بطری آبجو

  مواد شیمیایی: کازئین، نشاسته، افزودنی و غیره.

  مواد خطرناک: ندارد

 • چسب کازئین TY-1300B

  چسب کازئین TY-1300B

  نام محصول: چسب کازئین

  نوع محصول: TY-1300B

  کاربرد: برچسب زدن بطری آبجو

  مواد شیمیایی: کازئین، نشاسته، افزودنی و غیره.

  مواد خطرناک: ندارد